شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩
آزمایشگاهها و تجهیزات
آزمایشگاه واکنش های شیمیایی گاز- جامد و دمای بالا
موضوعات تحقیقاتی بررسی سینتیک واکنش های گاز- جامد و طراحی راکتور های شیمیایی در دمای بالا در این آزمایشگاه صورت می گیرد. تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:
1- کوره های ذمای بالا تا 1200 درجه سانتی گراد
 
 
2- کروماتوگرافی گازی (GC)3- سیستم برش میکرو (Micro-cutter)4- مجموعه TGA ساخته شده در آزمایشگاه
 
 
 
 
5- سیستم پرس جهت ساخت قرص
 
 
 
 
6- مجموعه استخراج فلزات بروش الکتروشیمیایی در نمک های مذاب
 
 
 
 
 
7- راکتور های رسوب بخار شیمیایی (فشار آتمسفریک و خلا)