چهارشنبه ٠٩ مهر ١٣٩٩
آزمایشگاه واکنش های شیمیایی گاز- جامد و دمای بالا

   - آزمایشگاه واکنش های شیمیایی گاز- جامد و دمای بالا  

موضوعات تحقیقاتی بررسی سینتیک واکنش های گاز- جامد و طراحی راکتور های شیمیایی در دمای بالا در این آزمایشگاه صورت می گیرد. تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

1- کوره های دمای بالا تا 1200 درجه سانتی گراد

 

 

2- کروماتوگرافی گازی (GC)