►کارشناسان
کارمندان دانشکده مهندسی شیمی ، تفت و گاز
نام و نام خانوادگی   سمت پست الکترونیک تلفن داخلی تلفن مستقیم
بیتا بیژنی کارشناس امورآموزشی bbizhani@staff.semnan.ac.ir 2460 31532460
محمدرضا خالصی مسئول دفتر و روابط عمومی - کارشناس دفتر ارتباط با صنعت mkhalesi@staff.semnan.ac.ir 2470 31532470
مهدی خالصی مسئول مرکز محاسبات پیشرفته khalesi@semnan.ac.ir 2471 31532471
محمدرضا بهبهانی   مسئول امور عمومی mbehbahani@staff.semnan.ac.ir 2468 31532468
ملیحه
 قدس پور
کارشناس امور تحصیلات تکمیلی و امور دانشجویی mghodspoor@staff.semnan.ac.ir 2486 31532486
مرضيه اسكندريان   عامل مالي   2466 31532466
الهام خروتي كارشناس امور تحصیلات تکمیلی e.khorooti@staff.semnan.ac.ir 2481 31532481