► رئیس

 

     دکتر فرامرز هرمزی

    رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

    تلفن : 31532470-023

    ایمیل:   fhormozi@semnan.ac.ir  

    زمان ملاقات:

  شرح وظایف

1ـ ایجاد نظم و انضباط کاري و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهاي مختلف دانشکده
2ـ ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه هاي ابلاغی از سوي رئیس موسسه به مدیران گروهها؛
3ـ نظارت بر حسن اجراي مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ میشود؛
4ـ ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداري و مالی و فرهـنگی دانشکده
5ـ نظارت بر حسن اجراي وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضاي هیأت علمی دانشکده
6ـ پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
7ـ ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس موسسه؛
8ـ بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهارنظر درباره آنان