►معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

     دکتر ابراهیم نجفی کانی

    معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

      تلفن: 02331532473

    ایمیل:   e_najafi@semnan.ac.ir  

    زمان ملاقات:

  شرح وظایف

تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات رئیس دانشکده حسب مورد به معاون دانشکده محول می گردد.