►مدیر امور پژوهش


     دکتر کیانا پیوندی

    مدیر پژوهش دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

    تلفن: 31532482-023

    ایمیل:  k_peyvandy@semnan.ac.ir  

    زمان ملاقات:

 

 

  شرح وظایف

1- تدوین برنامه پژوهش و فناوری دانشکده بر اساس اسناد بالادستی و ماموریت دانشکده با هماهنگی رئیس دانشکده و ارسال آن به معاونت (آبان ماه هر سال)

2- تهیه ، تدوین و مصوب کردن تقویم نیم سالانه پژوهشی دانشکده و ارسال آن به معاونت (شهریور و بهمن ماه هر سال)

ادامه مطلب