►مدیر گروه آموزشی


     دکتر مهدیه ابوالحسنی

    مدیر گروه آموزشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

    تلفن : 31532483-023

    ایمیل:  m.abolhasani@semnan.ac.ir  

    زمان ملاقات:

  شرح وظایف

1ـ ابلاغ برنامه هاي اجرایی و تکالیف عمومی اعضاي هیات علمی اعم از آموزشی )نظری عملی(، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاري اعضاي هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجراي آن؛
2ـ تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی وپژوهشی وخدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شوراي دانشکده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاري اعضاي گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده ؛
3ـتجدیدنظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این
برنامه هاي به مراجع ذیربط؛
4ـ تشکیل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها ونظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده، براي هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی براي اجرا؛
5ـ ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوباتی ابلاغی از سوي رییس دانشکدهبهاعضاي گروه؛
6ـ پیشنهاد نیازهاي مالی گروه به رییس دانشکده ؛
7ـ انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها،نشریات و سایر ملزومات موردنیاز گروه به رییس دانشکده ؛
8ـ پیشنهاد طرحهاي پژوهشی که گروه راساً یا با همکاري گروه هاي دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده براي تصویب در شوراي پژوهشی موسسه؛
9ـارزیابی کار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رییس دانشکده