► اعضای انجمن

اسامی دوره فعلی شورای مرکزی انجمن علمی

نام و نام‌خانوادگي

سمت

مقطع تحصیلی

سال ورود به دانشگاه

مدت فعاليت در انجمن علمی (سال)

دکتر امیر حیدری

مشاور علمی انجمن

 

 

 

سید محمدحسین محمودی مهریزی

دبیر

کارشناسی

1395

2

پوریا علم الهدی

عضو شورای مرکزی

کارشناسی

1396

1

محمدرضا میرزایی

عضو شورای مرکزی

کارشناسی

1395

1

هدیه مرواریان

عضو شورای مرکزی

کارشناسی

1395

1

احسان زارعی

عضو شورای مرکزی

کارشناسی

1395

1