افتخارات دانشکده

1- دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز دانشگاه سمنان در بين 500 دانشکده برتر مهندسي شيمي جهان در سال 2019 قرار گرفت.

2- دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز دانشگاه سمنان در بين 500 دانشکده برتر مهندسي شيمي جهان در سال 2018 قرار گرفت.

3- جناب دكتر فرامرز هرمزي در بين ليست يك درصد پژوهشگران برتر جهان قرار گرفت.