مسول آزمایشگاه: دکتر مسعود نصیری زرندی

شماره تلفن: 02331532478

ایمیل: mnasiri@semnan.ac.ir

وب سایت: 

تجهیزات آزمایشگاه:

1دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش سطحی به روش قطره آویزان(Pendant drop)

2دستگاه طیف سنجی جذب اتمی

3دستگاه اولتراسونیک

 4آون خلا 

 5آون 

 6- دستگاه بن ماری(Bain-marie)  شیکردار 

 7- پمپ خلا

معرفی آزمایشگاه:

در این آزمایشگاه، به منظور حذف آلاینده‌های مختلف از پساب‌ها از روش‌های مختلف جداسازی مانند جذب‌سطحی، فرآیندهای غشایی و استخراج استفاده می‌شود. جذب سطحی یکی از فرآیندهای جداسازی است که در آن یکی از اجزای سیال تمایل بیشتری به جاذب داشته و به فصل مشترک جاذب-محلول منتقل می‌شود. در این آزمایشگاه از دو روش جذب سطحی ناپیوسته(Batch)و پیوسته (ستونی) استفاده می‌شود که سنتز جاذب‌های جدید و نانوکامپوزیت‌های مختلف با توانایی جذب بالا، معیار اصلی ارزیابی این فرآیند در جداسازی آلاینده‌ها می‌باشد.

فرآیند جداسازی غشایی از یک غشای نیمه تراوا برای جداسازی ناخالصی‌های آب استفاده می‌کند که بر اساس سایز حفرات غشا، فشار عملیاتی و مکانیسم انتقال آن، به چهار نوع اسمزمعکوس، نانوفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون تقسیم می‌شود. در این آزمایشگاه با تمرکز بر ترکیب غشاهای اولترافیلتراسیون و بهره‌گیری از سورفکتنت‌های مختلف، فرآیندهای اولترافیلتراسیون تشدیدی مایسلی(Micellar enhanced ultrafiltration) جهت جداسازی آلاینده‌های گوناگون مورد بررسی قرار می‌گیرند.

حذف یون نیترات از آب آشامیدنی یکی دیگر از اهداف این آزمایشگاه تحقیقاتی است که به کمک سیستم غشایی نانوفیلتراسیون مورد مطالعه قرار می‌گیرد. غشاهای مایع امولسیونی نیز دسته‌ی دیگری از فرآیندهای غشایی هستند که از ترکیب درصد مناسبی از فاز آبی، آلی و سورفکتنت حاصل شده و برای تصفیه‌ی پساب‌ها به‌کارگرفته می‌شوند.

 

نمایی از آزمایشگاه