شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩
اعضای هيات علمی

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز
 
نام و نام خانوادگي مرتبه دانشگاهي              گرايش                                   زمينه تخصصي

مهديه ابوالحسني
m.abolhasani@semnan.ac.ir
31533933
داخلي 3933 
استاديار  طراحي فرايندها  دینامیک سیالات محاسباتی، مدلسازی و بهینه سازی، شبیه سازی، طراحی فرایند، فرایندهای جداسازی غشائی   

مهدی پروینی
m.parvini@semnan.ac.ir
 31533929 
داخلي 3929
                                 دانشیار جداسازي ايمني فرایندی، ارزیابی ریسک و واکنش در شرایط اضطراری

 کیانا پیوندی
k_peyvandy@semnan.ac.ir
33654279 -31533932
داخلي 3932
استادیار  ترموسينيتيك و كاتاليست  مدلسازی ترمودینامیکی سامانه های خاص، ترمودینامیک و سینتیک هیدرات گازی، تعادلات فازی، محلولهای الکترولیت

 

 


 منصور جهانگیری
 mjahangiri@semnan.ac.ir
31533927
داخلي 3927
استادیار   جداسازي   نانوتکنولوژی، اختلاط و انتقال حرارت، رئولوژی، فرایندهای کاتالیستی، شبیه سازی مولکولی
 
علی حقیقی اصل
 ahaghighi@semnan.ac.ir
31533914
داخلي 3914
 استاد جداسازي    فرایندهای استخراج، عملیات انتقال جرم، استخراج با آب زیر دمای بحرانی، فرایندهای جداسازی غشائی، فرایندهای خالص سازی
 
امیر حیدری
 amirheidari@semnan.ac.ir
31533934
 
استادیار طراحی فرایند شبیه سازی فرایندها به کمک دینامیک سیالات محاسباتی، بهینه سازی، مدلسازی
 
بهنام خوش اندام
bkhoshandam@semnan.ac.ir
33654284 -31533912
داخلي 3912
دانشیار   طراحي فرايند  واکنش های گاز-جامد غیر کاتالیستی، نفوذ و واکنش شیمیائی در محیط های متخلخل، روش های نوین در مدلسازی ریاضی و شبیه سازی، بازیافت باتری ها و زایدات جامد، احتراق و سنتز سوخت های جدید، متالورژی استخراجی

 بهمن زارع نژاد
bzarenezhad@semnan.ac.ir
31533926
داخلي 3926
 استادیار  ترموسينيتيك و كاتاليست    نانوتکنولوژی در صنایع نفت و گاز، ترموسینتیک هیدرات های گازی و تبدیلات انرژی، طراحی راکتور های نانوکاتالیستی و نانوفوتوکاتالیستی، مهندسی اکتشاف و مخازن نفت شکافدار، فرایند سولفور زدائی و کنترل الاینده های زیست محیطی

 مسعود نصیری زرندی
mnasiri@semnan.ac.ir
31533928
داخلي 3928
استادیار    جداسازي  فرآیندهای جداسازی، خواص ترمودینامیکی سیالات مخزن، ازدیاد برداشت نفت، سیالات حفاری، جریان سیالات در محیط های متخلخل
 
محمد نادر لطف  الهی
mnlotfollahi@semnan.ac.ir
31533913
داخلي 3913
استاد  ترموسينيتيك و كاتاليست تعادلات فازی در مهندسی شیمی، فرایند های جداسازی، فرایندهای سیال فوق بحرانی، مدلسازی و شبیه سازی فرایند ها، تزریق آب و گاز برای ازدیاد برداشت نفت، رهایش دارو

محسن مهدی پور قاضی
mohsenmehdipour@semnan.ac.ir
31533922
داخلي 3922
استادیار    جداسازي  فرآیندهای غشائی، فرایندهای فوتوکاتالیستی، سنتز نانوذرات، تصفیه آب و پساب، بهینه سازی فرایندی
 
ابراهیم نجفی کانی
e_najafi@semnan.ac.ir
31533923-33654283
داخلي 3923
استادیار      طراحي فرايند   فرایند های مواد معدنی، صنعت گچ، فرایندهای محصولات گچی، انواع سیمان، بهینه سازی انرژی
 
فرشاد ورامینیان
fvaraminian@semnan.ac.ir
33654280- 31533915
داخلي 3915
استاد ترموسينيتيك و كاتاليست    هیدرات گازی، فرایند کریستالیزاسیون، بهینه سازی، آنالیز اکسرژی، انتقال حرارت

 فرامرز هرمزی
fhormozi@semnan.ac.ir
31533911
داخلي 3911
دانشیار    طراحي فرايند  پدیده های انتقال، طراحی راکتور، مدلسازی، دینامیک سیالات محاسباتی، فرایند های نانو