چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
رئيس
ریاست دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز :  دکتر بهنام خوش اندامbkhoshandam@semnan.ac.ir
33654120- 31533920
داخلي 3920
دانشیار  گروه آموزشي مهندسی شیمی  طراحی فرآیندهای نفت ، مهندسی شیمی ، واکنشهای گاز-جامد