يکشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٦
مدير گروه‌ آموزشی مهندسي شيمي
مدیر گروه آموزشی مهندسي شيمي : دكتر كيانا پيوندي کیانا پیوندی
k_peyvandy@semnan.ac.ir
33654279 -31533932
داخلي 3932
استاديار
گروه آموزشي صنایع گاز  ترموديناميك ،  سینتیک فرآيندهاي شيميايي