سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨
کارکنان
کارمندان دانشکده مهندسی شیمی ، تفت و گاز
نام و نام خانوادگی   سمت پست الکترونیک تلفن داخلی تلفن مستقیم
بیتا بیژنی کارشناس امورآموزشی bbizhani@staff.semnan.ac.ir 3910 33654284
محمدرضا خالصی مسئول دفتر و روابط عمومی - کارشناس دفتر ارتباط با صنعت mkhalesi@staff.semnan.ac.ir 3920 33654120
مهدی خالصی مسئول مرکز محاسبات پیشرفته khalesi@semnan.ac.ir 3921 33654282
محمد خیرخواهان مسئول امور عمومی mkheirkhahan@staff.semnan.ac.ir 3918 33654272
سهیلا طحان لتیباری کارشناس امور پژوهشی و کمیته منتخب stahan@staff.semnan.ac.ir 3919 33654281
ملیحه
 قدس پور
کارشناس امور تحصیلات تکمیلی و امور دانشجویی mghodspoor@staff.semnan.ac.ir 3936 33654279
مرضيه اسكندريان   عامل مالي   3916 31533916
عباس فتحی زاده ناصری

کارشناس امور آموزشی
مسئول آزمایشگاه عملیات واحد

afathizadeh@staff.semnan.ac.ir 3924  31533924
الهام خروتي كارشناس امور تحصیلات تکمیلی e.khorooti@staff.semnan.ac.ir 3931 31533931