چهارشنبه ٠٩ مهر ١٣٩٩
کارکنان
کارمندان دانشکده مهندسی شیمی ، تفت و گاز
نام و نام خانوادگی   سمت پست الکترونیک تلفن داخلی تلفن مستقیم
بیتا بیژنی کارشناس امورآموزشی bbizhani@staff.semnan.ac.ir 2460 33654284
محمدرضا خالصی مسئول دفتر و روابط عمومی - کارشناس دفتر ارتباط با صنعت mkhalesi@staff.semnan.ac.ir 2470 33654120
مهدی خالصی مسئول مرکز محاسبات پیشرفته khalesi@semnan.ac.ir 2471 33654282
محمدرضا بهبهانی
مسئول امور عمومی mbehbahani@staff.semnan.ac.ir 2468 33654272
سهیلا طحان لتیباری کارشناس امور پژوهشی و کمیته منتخب stahan@staff.semnan.ac.ir 2469 33654281
ملیحه
 قدس پور
کارشناس امور تحصیلات تکمیلی و امور دانشجویی mghodspoor@staff.semnan.ac.ir 2486 33654279
مرضيه اسكندريان   عامل مالي   2466 31533916
الهام خروتي كارشناس امور تحصیلات تکمیلی e.khorooti@staff.semnan.ac.ir 2481 31533931