شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩
تاریخچه دانشکده

معرفي دانشكده مهندسي شيمي, نفت و گاز
مهندسي شيمي فن كاربرد علوم  براي پياده سازي فرايندهاي شيميايي و فيزيكي در مقياس صنعتي است. يك مهندس شيمي علاوه بر توانايي امكان سنجي انجام واكنش ها در مقياس آزمايشگاهي, قابليت تبديل نتايج آزمايشگاهي به فرايندهاي توليدي و صنعتي را دارد.
گروه مهندسي شيمي از سال 1379 با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي مهندسي شيمي- گرايش صنايع شيميايي معدني فعاليت خود را آغاز كرده است.در سال ١٣٨١ با ايجاد مقطع كارشناسي ارشد مهندسي شيمي باگرايش فرآيندهاي جداسازي و در سال ١٣٨٣ باتأسيس گرايش طراحي فرآيندها در مقطع كارشناسي ارشد در اين گروه موافقت شد. در سال 1386 و در پي افزايش توان علمي و فني و تعداد اعضاي هيأت علمي, رشته مهندسي شيمي- گرايش طراحي فرآيندهاي نفت در مقطع كارشناسي تأسيس شد. در سال 1387 با تأسيس رشته هاي مهندسي شيمي- گرايش صنايع گاز در مقطع كارشناسي، مهندسي شيمي- گرايش ترموسينتيك در مقطع كارشناسي ارشد و مهندسي شيمي- گرايش ترموديناميك در مقطع دكتري موافقت شد.در سال ١٣٨٨ با پذيرش دانشجو در گرايش مهندسي شيمي- پديده هاي انتقال در مقطع دكتري موافقت گرديد.در سال 1387 با حمايت مقام محترم وزارت علوم , تحقيقات و فناوري با توجه به فعاليت هاي اعضاي هيأت علمي, گروه مهندسي شيمي و با تصويب هيأت امناء به دانشكده مهندسي شيمي,نفت و گاز ارتقاء يافت و در آذر ماه ١٣٨٨ ساختمان جديد اين دانشكده به بهره برداري رسيد.
هم اكنون اين دانشكده با داشتن 13 نفر عضو هيأت علمي تمام وقت، همچنين آزمايشگاه‌هاي مجهز و امكانات و تجهيزات مناسب آموزشي و تحقيقاتي مشغول انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي است و در سطح دانشگاه، فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي چشمگيري را ارائه کرده است.در حال حاضر گروه پژوهشی گچ نیز به عنوان یک مرکز تحقیقاتی در این دانشکده مشغول به کار است.