يکشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٦
مدیر امور پژوهشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی : دکتر محسن مهدی پور قاضی


mohsenmehdipour@semnan.ac.ir
31533922
داخلي 3922
استادیار    گروه آموزشي طراحی  فرآیندهای نفت  فرآیندهای جداسازی غشایی جذب ، سنتز مواد نانوزئولیت ها