يکشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٦
مدیران گروه های پژوهشی
مدیر گروه پژوهشی گچ : دکتر ابراهیم نجفی کانی


ابراهیم نجفی کانی
e_najafi@sun.semnan.ac.ir
31533923-33654283
داخلي 3923
استادیار     گروه آموزشي  مهندسی شیمی   صنایع شیمیایی معدنی ، فناوری مواد و فرآیند گچ و سیمان