چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
کاربرگ ها
1 - اظهارنامه
2 - فرم گزارش  پيشرفت دانشجويان دوره دكتري
3 - كاربرگ تعيين دروس آزمون جامع دوره دكترا
4 - كاربرگ دريافت مجوز ارزيابي جامع دوره دكترا
5 - فرم ثبت نام نيمسال ...... سال تحصيلي ......
6 - كاربرگ درخواست تمديد سنوات دانشجويان دكتري جهت ثبت نام در نيمسال .....
7 - فرم درحواست تصويب موضوع پايان نامه دكتري
8 - كاربرگ دريافت مجوز براي دفاع نهايي دكترا
9 - کاربرگ مشخصات اساتید راهنما
10 - كاربرگ پيشنهاد واحدهاي دوره دكترا
11 - فرم حذف اضطراري دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي
12 - فرم صورت جلسه پيش دفاع دوره دكترا
13 - صورت جلسه دفاع از موضوع پيشنهادي رساله دكتري
14 - برگه ارائه پيشنهاد رساله دكتري
15 - اطلاعيه دفاع
16 - برگه داوري پيشنهاد رساله دكتري
17 - فرم تعيين زمان دفاع از پروپزال و رساله دكتري (د-11)
18- فرم درخواست آموزشی
19- فرم قرارداد حق التدريس استاد راهنمايي و مشاوره پايان نامه
20- كاربرگ وضعيت تحصيلي دانشجوي ترم آخر براي اخذ پايان نامه