جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩
مدير گروه‌ آموزشی مهندسي شيمي
دکتر مهدیه ابوالحسنی
آدرس:
تلفن: