1- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان در بین 500 دانشکده برتر مهندسی شیمی جهان در سال 2019 قرار گرفت.

2- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان در بین 500 دانشکده برتر مهندسی شیمی جهان در سال 2018 قرار گرفت.

3- جناب دکتر فرامرز هرمزی در بین لیست یک درصد پژوهشگران برتر جهان قرار گرفت.

4- درخشش انجمن علمی مهندسی شیمی در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت