سرکار خانم دکتر سارا عبدی

دستیابی به بالاترین مدارج علمی افتخاری است که در پرتو توجهات ایزد منان و سالها تلاش حاصل خواهد شد.

اخذ مدرک دکتری مهندسی شیمی را تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم.

جناب آقای دکتر حسین رستمیان

دستیابی به بالاترین مدارج علمی افتخاری است که در پرتو توجهات ایزد منان و سالها تلاش حاصل خواهد شد.

اخذ مدرک دکتری مهندسی شیمی را تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم.

سرکار خانم دکتر تکتم شنوائی زارع

دستیابی به بالاترین مدارج علمی افتخاری است که در پرتو توجهات ایزد منان و سالها تلاش حاصل خواهد شد.

اخذ مدرک دکتری مهندسی شیمی را تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم.

سرکار خانم دکتر معصومه اسدی

دستیابی به بالاترین مدارج علمی افتخاری است که در پرتو توجهات ایزد منان و  سالها تلاش حاصل خواهد شد.

اخذ مدرک دکتری مهندسی شیمی را تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم.

 

جناب آقای دکتر سجاد اسدی زاده قره جلو

دستیابی به بالاترین مدارج علمی افتخاری است که در پرتو توجهات ایزد منان و سالها تلاش حاصل خواهد شد.

اخذ مدرک دکتری مهندسی شیمی را تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم.

سرکار خانم دکتر شهره کیانفر

دستیابی به بالاترین مدارج علمی افتخاری است که در پرتو توجهات ایزد منان و سالها تلاش حاصل خواهد شد.

اخذ مدرک دکتری مهندسی شیمی را تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم.

جناب آقای دکتر مسعود طبرسا

دستیابی به بالاترین مدارج علمی افتخاری است که در پرتو توجهات ایزد منان و سالها تلاش حاصل خواهد شد.

اخذ مدرک دکتری مهندسی شیمی را تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم.

 

سرکار خانم دکتر مائده اصغریان

دستیابی به بالاترین مدارج علمی افتخاری است که در پرتو توجهات ایزد منان و سالها تلاش حاصل خواهد شد.

اخذ مدرک دکتری مهندسی شیمی را تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم.