دکتر ابراهیم نجفی کانی

    رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

    تلفن : 31532470-023

    ایمیل:   e_najafi@semnan.ac.ir  

    زمان ملاقات:

  شرح وظایف: 

1ـ ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده
2ـ ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروهها؛
3ـ نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ میشود؛
4ـ ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی دانشکده
5ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده
6ـ پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
7ـ ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس موسسه؛
8ـ بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهارنظر درباره آنان