دکتر محمد حسین صابری

    مدیر گروه آموزشی مهندسی نفت

    تلفن : 31532489-023

    ایمیل  mh.saberi@semnan.ac.ir

    زمان ملاقات:

    شرح وظایف

1ـ ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری عملی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن؛
2ـ تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی وپژوهشی وخدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده ؛
3ـتجدیدنظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این
برنامه های به مراجع ذیربط؛
4ـ تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها ونظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده، برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا؛
5ـ ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوباتی ابلاغی از سوی رییس دانشکدهبهاعضای گروه؛
6ـ پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رییس دانشکده ؛
7ـ انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها،نشریات و سایر ملزومات موردنیاز گروه به رییس دانشکده ؛
8ـ پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی موسسه؛
9ـارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده