دکتر محسن مهدی پور قاضی

    معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

    تلفن: 02331532472

    ایمیل:   mohsenmehdipour@semnan.ac.ir  

    زمان ملاقات:

 

وظایف و اختیارات معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

– برنامه ریزی و بهره وری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشکده.

– نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سر فصلهای مصوب.

– بررسی و ارزیابی متون درسی اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصلهای مصوب.

– تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.

– پیش بینی نیاز استخدام هیئت علمی و نیز اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدامی.

– بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی برای ارائه به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.

– مکاتبه با مراجع ذی صلاح جهت اخذ مجوز ایجاد گروه آموزشی و یا رشته و گرایش های جدید.

– همکاری با واحدهای ذی ربط جهت برگزاری کارگاه های آموزشی برای پرسنل شاغل در بخشهای آموزشی دانشکده ها.

–  انجام امور مربوط به بازنگری دروس.

–  تهیه ، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی دانشکده به مراجع ذیربط.

–  مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذی ربط.

–  تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتولوگهای معرفی دوره های آموزشی.

–  نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی

– رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع کارشناسی و برآورد نارسائی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

–  نظارت بر اجرای آئین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.

–  استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته دوره های کارشناسی.

– انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی براساس سیاست‌های متخذه.

–  اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.

–  انجام امور مربوط به پذیرفته شدگان.

–  پاسخگویی به سئوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.

–  انجام امور مربوط به صدور گواهی ، معرفی نامه وسایر مکاتبات.

– ابلاغ برنامه های امتحانی برطبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی ونظارت بر امر امتحانات پایان ترم.

– دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان.

– انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.

– کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان درجهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده ، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط .

–  صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.

–  تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذیربط.

– حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان

– انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.