دکتر کیانا پیوندی

    معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

    تلفن: 31532482-023

    ایمیل k_peyvandy@semnan.ac.ir  

    زمان ملاقات:

 وظایف و اختیارات معاون پژوهشی:

- تدوین برنامه پژوهش و فناوری دانشکده بر اساس اسناد بالادستی و ماموریت دانشکده با هماهنگی رئیس دانشکده و ارسال آن به معاونت (آبان ماه هر سال)

- تهیه ، تدوین و مصوب کردن تقویم نیم سالانه پژوهشی دانشکده و ارسال آن به معاونت (شهریور و بهمن ماه هر سال)

- اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب

 - برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه

 - نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروه ها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها

 - تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

 - نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده

 - ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده

 - ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های پژوهشی

 - ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب

 - ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه

 - نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشکده

 - نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائی های علمی

 -بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت تنظیم معیارها و الویتها و اعلام مراتب به رئیس دانشکده

 - نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های امور پشتیبانی در دانشکده

 -بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه

 - بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی و تجهیزاتی

 - ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آموزشی و اداری دانشکده

 - نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان غیر آموزشی دانشکده

 - بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان

 - نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی دانشکده

 - نظارت بر نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات

 - نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد مالی و اموالی دانشکده در پایان سال مالی

 - تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

 - بررسی مسائل دانشجوئی دانشجویان دانشکده و نظارت بر اجرای برنامه های دانشجوئی مطابق مقررات مربوط

 - اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویان سازمان مرکزی دانشگاه در دانشکده

 - ایجاد هماهنگی با مدیران حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه بمنظور برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه در دانشکده