نام و نام خانوادگی   سمت پست الکترونیک تلفن داخلی تلفن مستقیم
بیتا بیژنی کارشناس امورآموزشی bbizhani@staff.semnan.ac.ir 2460 31532460
محمدرضا خالصی

مسئول دفتر و روابط عمومی 

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت

mkhalesi@staff.semnan.ac.ir 2470 31532470
مهدی خالصی مسئول مرکز محاسبات پیشرفته khalesi@semnan.ac.ir 2471 31532471
محمدرضا بهبهانی   مسئول امور عمومی mbehbahani@staff.semnan.ac.ir 2468 31532468
ملیحه  قدس پور کارشناس امور تحصیلات تکمیلی و امور دانشجویی mghodspoor@staff.semnan.ac.ir 2486 31532486
مرضیه اسکندریان   عامل مالی   2466 31532466
الهام خروتی کارشناس امور تحصیلات تکمیلی e.khorooti@staff.semnan.ac.ir 2481 31532481